Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Prodej nemovitostí

Pozemky u obce Poběžovice, k.ú. Zámělíč

09.07.2019 Chata Plzeňský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužnice Hany Klejšmídové, jejíž insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 21137 / 2015, nabízí k prodeji část majetkové podstaty dlužnice a to:

– pozemek parc. č. 1202 o výměře 17406, orná půda, zapsalné na LV č. 498 v k.ú. Zámělíč, obec Poběžovice a dále

– spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k pozemkům – parc. č. 232/5 a 235/2, zapsané na LV č. 246 v k.ú. Zámělíč, obec Poběžovice

 

Nabídky na koupi shora uvedených pozemků nebo podílů nechť jsou doručeny do sídla insolvenčního správce na adrese Mgr. Bc. David Vandrovec, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, nejpozději do 30.8.2019 do 15:00 v zalepené obálce s označením “NABÍDKA KLEJŠMÍDOVÁ – NEOTEVÍRAT”. K pozdě doručeným nebo nesprávně označeným nabídkám se nemusí přihlížet.

IS si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Prodej 1/2 rodinného domku v Lužné u Rakovníka

03.07.2019 Rodinný dům Středočeský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníků Anity a Josefa Šnírcových, jejichž řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 67 INS 31168 / 2015 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 714/3 o výměře 15m2, ostatní plocha, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
  • Položce 2 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 761/8 o výměře 129m2, ostatní plocha, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
  • Položce 3 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 823 o výměře 452m2, zastavěná plocha nádvoří, jejíž součástí je budova Lužná č.p. 147, rod. dům, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník

Vzhledem ke skutečnosti, že stav nemovitosti je zjevný z přiložené fotodokumentace, nebudou prováděny prohlídky nemovitosti.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 30.8.2019 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA RD ŠNÍRCOVI – NEOTEVÍRAT”.

 

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Dražba domu s nájemními byty ve Velkých Hamrech

01.07.2019 Rodinný dům Liberecký kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužnice Světlany Planinové prodává dům s nájemními byty v obci Velké Hamry, okr. Jablonec nad Nisou v souladu s pokynem zajištěného věřitele. Prodej se uskuteční formou dobrovolné elektronické dražby. Součástí prodeje je i prodej sousedního, stejně velkého domu ve vlastnictví jiného dlužníka. Viz. přiložená dražební vyhláška.

Datum, místo a čas konání prohlídek předmětu dražby:

      Dne 16.7.2019 ve 14:00 hod. a dne 23.7.2019 ve 14:00 hod.

Sraz zájemců o prohlídku je před domy Velké Hamry 563 a 564, 468 45 Velké Hamry, okres Jablonec nad Nisou.

Datum a čas zahájení a ukončení elektronické dražby: Dražba se koná elektronicky prostřednictvím elektronického dražebního systému na portálu www.ElektronickeDrazby.cz Zahájení dražby: 29. 7. 2019 v 10:00 hod. Ukončení dražby: 31. 7. 2019 v 16:30 hod. Je-li v posledních 5 minutách před ukončením dražby učiněno kterýmkoliv dražitelem podání, posouvá se čas pro příjem dalších podání o 5 minut od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. O čase zbývajícím do konce ukončení dražby jsou dražitelé informováni na webové stránce s detailem dražby.

Kde nás najdete