Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Prodej nemovitostí

Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 2/3 p.p.č. 504/4, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

01.04.2021 Chata Moravskoslezský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka Ing. Pavla Krůtila, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 9592 / 2020 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce 1 – spoluvlastnický podíl 2/3 p.p.č. 504/4 o velikosti 18619 m2, zapsáno na LV č. 412, pro k.ú. a obec Brantice

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 4 965 070 Kč. Nabídky nižší, než je cena obvyklá dle znaleckého posudku nebudou akceptovány.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 28.5.2020 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA KRŮTIL  LV č. 412 – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Prodej lesního pozemku o velikosti 1206 m2 obec Rouchovany

01.04.2021 Chata Vysočina správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka Ing. Pavla Krůtila, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 9592 / 2020 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce  - pozemek parcela 748 o velikosti 1206 m2, lesní pozemek, zapsáno na LV č. 725 pro k.ú. a obec Rouchovany, okr. Třebíč

Nemovitost byla znalecky ohodnocena na částku ve výši 16 870 Kč. Nabídky nižší, než je cena obvyklá dle znaleckého posudku nebudou akceptovány.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 28.5.2020 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené "NABÍDKA KRŮTIL  LV č. 725 - NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Prodej spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemcích v k.ú. Zámělíč, obec Poběžovice

01.09.2020 Chata Plzeňský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníků Klejšmídová Hana a Klejšmíd Svatoslav, bytem Horní Brusnice 253, Horní Brusnice, jejichž insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS 21137 / 2015 zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce 2 – Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 k pozemku parcela č. 232/5 o výměře 622m2 lesní pozemek, zapsáno na LV č. 246, pro k.ú. 722880 Zámělíč, obec 554111 Poběžovice, vedeno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice
  • Položce 3 – Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc. č. 235/2 o výměře 20m2, vodní plocha, zapsáno na LV č. 246, pro k.ú. 722880 Zámělíč, obec 554111 Poběžovice, vedeno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice

Vzhledem jde o spoluvlastnický podíl k pozemkům nebudou prováděny prohlídky nemovitosti.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 28.5.2021 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA POZEMKY KLEJŠMÍDOVI LV 246 – NEOTEVÍRAT”.

 

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ: Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemcích v k.ú. Malé Svatoňovice

20.10.2020 Chata Královéhradecký kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka Jaroslava Nehyby nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech
- p.p.č. 128/12 o rozloze 714m2 (orná půda) a
- p.p.č. 128/13 o rozloze 75m2 (travní porost)
to vše zapsané na LV č. 295 pro obec a k.ú. Malé Svatoňovice
 
Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 33 INS 3971/2020-B-15 ze dne 15.10.2020 bude prodej uskutečněn nejvyšší nabídce na základě výběrového řízení provedeného insolvenčním správcem s tím, že:
- kupní cena bude činit nejméně 60 tisíc Kč a
- kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy a
- poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
 
IS dále uvádí, že kupující bude hradit veškeré další případné náklady na převod majetku do svého vlastnictví.
 
Závazné nabídky nechť zájemci zasílají na adresu sídla insolvenčního správce, tj. na adresu: Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10.
 
Obálky se závaznými nabídkami musí být viditelně označeny nápisem "NEOTEVÍRAT - PRODEJ MAJETKU - NEHYBA” a musí být do sídla IS doručeny nejpozději do 7.5.2021 do 15:00. Na pozdně dodané, nebo špatně označené nabídky nemusí brát IS zřetel.
 
IS si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení na prodej tohoto majetku bez udání důvodu.

OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Podíl 1/8 na RD obec Stránka, okr. Mělník

11.08.2020 Chata Středočeský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Radka Vyskočila, nar. 23.3.1978, k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na těchto nemovitostech:

  • p. č. 2/1 o výměře 1.009 m2, stavby Stránka čp. 4,
  • č. 791/2 o výměře 1.120 m2,
  • č. 1583 o výměře 119 m2

tak, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 315 pro k. ú. Stránka u Mšena.

Prodej bude realizován přímým prodejem nemovitostí.

Nabídky na koupi shora uvedených podílů nechť jsou doručeny do sídla insolvenčního správce na adrese Mgr. Bc. David Vandrovec, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, nejpozději do 29.1.2021 do 15:00 v zalepené obálce s označením “NABÍDKA VYSKOČIL – NEOTEVÍRAT”. K pozdě doručeným nebo nesprávně označeným nabídkám se nemusí přihlížet.

IS si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Kde nás najdete