Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Prodej nemovitostí

Spoluvlastnický podíl 1/3 na pozemcích v k.ú. Malé Svatoňovice

20.10.2020 Chata Královéhradecký kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníka Jaroslava Nehyby nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovitostech
- p.p.č. 128/12 o rozloze 714m2 (orná půda) a
- p.p.č. 128/13 o rozloze 75m2 (travní porost)
to vše zapsané na LV č. 295 pro obec a k.ú. Malé Svatoňovice
 
Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, č.j. KSHK 33 INS 3971/2020-B-15 ze dne 15.10.2020 bude prodej uskutečněn nejvyšší nabídce na základě výběrového řízení provedeného insolvenčním správcem s tím, že:
- kupní cena bude činit nejméně 60 tisíc Kč a
- kupní cena bude uhrazena před uzavřením kupní smlouvy a
- poplatek za vklad do katastru nemovitostí hradí kupující.
 
IS dále uvádí, že kupující bude hradit veškeré další případné náklady na převod majetku do svého vlastnictví.
 
Závazné nabídky nechť zájemci zasílají na adresu sídla insolvenčního správce, tj. na adresu: Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10.
 
Obálky se závaznými nabídkami musí být viditelně označeny nápisem "NEOTEVÍRAT - PRODEJ MAJETKU - NEHYBA” a musí být do sídla IS doručeny nejpozději do 10.12.2020 do 15:00. Na pozdně dodané, nebo špatně označené nabídky nemusí brát IS zřetel.
 
IS si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit výběrové řízení na prodej tohoto majetku bez udání důvodu.

Podíl 1/8 na RD obec Stránka, okr. Mělník

11.08.2020 Rodinný dům Středočeský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Radka Vyskočila, nar. 23.3.1978, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na těchto nemovitostech:

  • p. č. 2/1 o výměře 1.009 m2, stavby Stránka čp. 4,
  • č. 791/2 o výměře 1.120 m2,
  • č. 1583 o výměře 119 m2

tak, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na LV č. 315 pro k. ú. Stránka u Mšena.

Prodej bude realizován přímým prodejem nemovitostí.

Nabídky na koupi shora uvedených podílů nechť jsou doručeny do sídla insolvenčního správce na adrese Mgr. Bc. David Vandrovec, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, nejpozději do 30.10.2020 do 15:00 v zalepené obálce s označením “NABÍDKA VYSKOČIL – NEOTEVÍRAT”. K pozdě doručeným nebo nesprávně označeným nabídkám se nemusí přihlížet.

IS si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Opakované výběrové řízení - Prodej 1/2 rodinného domku v Lužné u Rakovníka

15.09.2020 Chata Středočeský kraj správce: Mgr. Bc. David Vandrovec

Insolvenční správce dlužníků Anity a Josefa Šnírcových, jejichž řízení je vedeno u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 67 INS 31168 / 2015 na základě pokynu zajištěných věřitelů zahajuje výběrové řízení o nejvyšší nabídku na koupi části majetkové podstaty zahrnuté v soupisu majetkové podstaty v:

  • Položce 1 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 714/3 o výměře 15m2, ostatní plocha, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
  • Položce 2 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 761/8 o výměře 129m2, ostatní plocha, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
  • Položce 3 – spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parcela č. 823 o výměře 452m2, zastavěná plocha nádvoří, jejíž součástí je budova Lužná č.p. 147, rod. dům, zapsaná na LV č. 351 pro k.ú. 689378 Lužná u Rakovníka, obec 542041 Lužná, vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník

Vzhledem ke skutečnosti, že stav nemovitosti je zjevný z přiložené fotodokumentace, nebudou prováděny prohlídky nemovitosti.

Zájemci mohou své nabídky předkládat do 30.10.2020 do 15:00 písemně na adrese insolvenčího správce:

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10

Nabídky nechť jsou v zalepené obálce označené “NABÍDKA RD ŠNÍRCOVI – NEOTEVÍRAT”.

K nabídkám předloženým později nebo nabídkám nezalepeným a neoznačeným nemusí IS přihlížet. IS si zároveň vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez udání důvodu.

Kde nás najdete