Insolvenční správce Mgr. Bc. David Vandrovec

Prodej ostatní

OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Prodej motocyklu Scooter Hamster Kentoya

Insolvenční správce nabízí v rámci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Václava Řehořka, sp. zn. KSHK 42 INS 1349 / 2020, k prodeji motocykl Scooter hamster Kentoya, RZ: 4L4846, VIN LUJTCJP4XGA610838, r.v. 2017 výborném technickém stavu, počet najetých kilometrů: 2 587,20

Prodej bude realizován přímým prodejem.

Nabídky na koupi shora uvedených věcí nechť jsou doručeny do sídla insolvenčního správce na adrese Mgr. Bc. David Vandrovec, Kodaňská 1441/46, 100 00 Praha 10, nejpozději do 28.5.2021 do 15:00 v zalepené obálce s označením "NABÍDKA ŘEHOŘEK - NEOTEVÍRAT”. K pozdě doručeným nebo nesprávně označeným nabídkám se nemusí přihlížet.

Kupní smlouva může být uzavřena až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o souhlasu s prodejem mimo dražbu.

IS si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Prodej pohledávky vymáhané v exekučním řízení

Insolvenční správce dlužníka Černoch Transport spol. s r.o., se sídlem Sokolská 898, Vracov, IČO: 26927578, jehož insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 27 INS 6423 / 2019, nabízí k prodeji pohledávku dlužníka zapsanou v položce č. 1 soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dlužníka dne 23.11.2020 na listu č. B-12. Jde o pohledávku za povinným Pavlem Patočkou, č.p. 35, 664 84 Vysoké Popovice, IČ: 75649594, nar. 21.1.1977, vymáháno v exekučním řízení sp. zn. 030 EX 952/07, Exekutorským úřadem Brno-město, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, se sídlem Hlinky 41/104, 603 00 Brno, IČ 620 96 052 v nominální výši 49 029,39 Kč.

Zájemci o koupi pohledávky jsou vyzváni, aby zaslali vyjádření zájmu na adresu Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – obálka s nabídkami, nechť je opatřena výrazným nápisem “ČERNOCH TRANSPORT – NEOTEVÍRAT”.

Závazné nabídky musí být předloženy nejpozději 2. 3. 2021, 16:00.

Zájemci o koupi mohou nahlížet do příslušných materiálů týkajících se zpeněžovaných pohledávek v předem dohodnutém termínu v sídle IS. V případě zájmu o nahlížení do těchto materiálů, nechť zájemci kontaktují kancelář IS – kancelar@in-spravce.cz. Materiály jsou ve stavu, v jakém je IS získal od dlužníka.

V souladu s usnesením Krajského soudu v Brně č.j. KSBR 27 INS 6423/2019-B-13  se prodej uskuteční nejvyšší nabídce s tím, že kupní cena bude kupujícím uhrazena předem nebo nejpozději při podpisu smlouvy.

IS si vyhrazuje právo odstoupit od prodeje bez udání důvodu.

Nároky a pohledávky dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s. v nominální hodnotě více než 54 mil. EUR

Mgr. Bc. David Vandrovec, insolvenční správce dlužníka VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s., IČ: 268 233 57, na kterou byl usnesením Krajského soudu v Ostravě dne 7. 8. 2017 prohlášen konkurs, informuje širokou veřejnost o tom, že v současné době oslovuje možné zájemce s nabídkou prodeje nároků a pohledávek dlužníka. Jedná se o skupinu nároků a pohledávek v celkové nominální hodnotě přes 54 mil. EUR vzniklé v souvislosti s projektem výstavby elektrárny Yunus Emre v Turecku. Všichni zájemci o účast jsou vyzváni, aby zaslali vyjádření zájmu na e-mailové adresu vandrovec@in-spravce.cz - do předmětu zprávy prosím uveďte "PRODEJ POHLEDÁVEK”. Závazné nabídky musí být předloženy nejpozději 30. 10. 2020, 16:00. Nejlepší nabídka bude taková, která bude mít nejvýhodnější dopad do majetkové podstaty dlužníka (a pro uspokojení věřitelů). IS si vyhrazuje právo odstoupit od prodeje bez udání důvodu.

Kde nás najdete